RELACJE INWESTORSKIE

Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta – Zapisanie akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2022 w sprawie otrzymania oświadczenia o objęciu akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o zapisaniu 80.000 akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza („Zapisanie Akcji serii F”). Zapisane Akcje serii F stanowią 0,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowią 0,41% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z Zapisaniem Akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.710.000,00 do kwoty 6.750.000,00 zł, tj. o kwotę 40.000,00 zł.

Po Zapisaniu Akcji serii F, kapitał zakładowy wynosi 6.750.000,00 zł i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  4. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  5. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, wynikająca z 13.500.000 wyemitowanych przez Spółkę akcji, wynosi 19.500.000. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki po Zapisaniu Akcji serii F wynosi 140.000 zł.