RELACJE INWESTORSKIE

Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Tobiasz, z przyczyn osobistych złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 1 października 2019 r.

Wobec powyższego, na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki w osobie Pana Marka Pertkiewicza ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały.

Pan Marek Pertkiewicz ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Ekonomika Przedsiębiorstw, a następnie Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń zakresu rachunkowości, finansów i podatków, zdobył uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Marek Pertkiewicz posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze był odpowiedzialny m.in. za tworzenie i rozwój procesów sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz kreowanie i wdrażanie polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO (pierwsza oferta publiczna), a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych.

Pan Marek Pertkiewicz od dnia 01.12.2018 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki.

W latach 2011-2017 pełnił funkcje dyrektorskie w ENERGA S.A., gdzie odpowiadał za wybrane obszary zarządzania finansami oraz zasiadał w zarządach jej spółek zależnych.

Następnie w latach 2017-2018 pełnił rolę dyrektora finansowego oraz członka zarządu w VTS sp. z o.o., europejskiego lidera w branży HVAC.

Pan Marek Pertkiewicz oświadczył, iż nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Spółki działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.