RELACJE INWESTORSKIE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A.

Zarząd Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku, o godz. 12:00 w Gdańsku, adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji
  Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki
  oraz Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
  wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
  sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018
  oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego
  obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania
  przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego
  obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią
  obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez
  niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego Spółka przekazuje:

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Spółki zawierającego informacje dla
  akcjonariuszy Spółki;
 2. treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 3. formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 4. wzór zawiadomienia o udzielniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną;
 5. wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną;
 6. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018;
 7. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 8. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018;
 9. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
 10. wnioski ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i
 11. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
  sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy;
 12. projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 13. informacja o akcjonariacie na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia